How to Cook Fresh Tomato, Sausage, and Pecorino Pasta

Celebrate fresh veggies in this vibrant, delicious pasta bowl.